Fleuropbloemenbon.nl

Fleurop bloemenbon

Geef altijd lievelingsbloemen cadeau!

Algemene voorwaarden Fleurop Bloemenbon

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de online bestelling(en) van de Fleurop Bloemenbon, verder te noemen: bloemenbon. Door de Fleurop Bloemenbon online te bestellen, accepteert de Klant deze algemene voorwaarden en verklaart hij ze vooraf gelezen en goedgekeurd te hebben. De Fleurop Bloemenbon is een formule van Fleurop Interflora Nederland BV gevestigd te Veenendaal, verder te noemen: Fleurop.

Fleurop heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Op alle voorwaarden is voorts het privacyreglement van Fleurop van toepassing, zoals te vinden op de website bij “Privacy statement".

Contactgegevens

Fleurop Interflora Nederland BV handelend onder de naam/namen: Fleurop Interflora Nederland BV

Vestigings- & bezoekadres:
De Schutterij 1
3905 PJ Veenendaal

T: 0318 588 100
Bereikbaarheid:
op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en zaterdagen tot 12.30 uur

KvK-nummer: 30180920
BTW-identificatienummer: 811770680B01


Definities

 • Klant: klant(en) van Fleurop, waaronder zowel Consumenten als Bedrijven, worden verstaan die de Fleurop Bloemenbon bestellen.
 • Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Bedrijf: een (rechts)persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


1. Product kenmerken bloemenbon

 • De bloemenbon is een pas met een unieke barcode waarmee bij alle Fleurop bloemisten in Nederland betaald kan worden.
 • Met de bloemenbon kan de Klant betalen bij online aankopen op www.fleurop.nl.
 • Het is niet mogelijk om op www.fleuropbloemenbon.nl met de bloemenbon te betalen.
 • Het tegoed op de bloemenbon is vijf jaar geldig.
 • Het tegoed op de bloemenbon kan in delen worden besteed aan bloemen, planten en accessoires.
 • Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden Fleurop Bloemenbon op aankoop en het gebruik van de bloemenbon van toepassing.


2. Bestelwijze online bloemenbon

 • De Klant kan op www.fleuropbloemenbon.nl één of meer bloemenbonnen per keer bestellen met een minimum bedrag van € 10,- en tot een maximum bedrag van € 150,- per bestelling.
 • Zodra het hele bestelproces succesvol is afgerond wordt het productieproces automatisch gestart. Na een afgerond bestelproces is het dus niet mogelijk wijzigingen aan te brengen.
 • Een bestelde bloemenbon kan via iDEAL, creditcard of PayPal worden betaald.
 • De bloemenbon kan alleen op één adres in Nederland worden bezorgd. Het is niet mogelijk om de bestelde bloemenbon bij een Fleurop bloemist op te halen.
 • Fleurop streeft ernaar om binnen drie werkdagen na de op de website gekozen verzenddatum de bestelling per post op het opgegeven afleveradres te laten bezorgen. Dit is slechts een indicatie waar Fleurop in voorkomende gevallen vanaf kan wijken.
 • De Klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van de gebruikte e-mailadres(sen).


3. Levering, controle en reclamatie

 • Het saldo op de bloemenbon is bij aflevering nog niet actief. Het saldo kan op www.fleuropbloemenbon.nl worden geactiveerd.
 • De Klant dient vóór het activeren van de bloemenbon de juistheid van de bestelling nauwkeurig te controleren. Indien de Klant bij levering merkt dat de kaart een gebrek vertoont en /of beschadigd is, dan dient de Klant ervoor te zorgen dat hij de kaart niet activeert.
  Let op: activering van de bloemenbon betekent goedkeuring en acceptatie van de geleverde bloemenbon. Reclamatie(s) op een al geactiveerde bloemenbon, worden niet meer in behandeling genomen.
 • In het poststuk met de geleverde bloemenbon zit een begeleidende brief met daarin een uniek order- en kaartnummer. Indien het poststuk met de bloemenbon niet binnen vijf werkdagen (na bestelling) is bezorgd, dient de Klant om veiligheidsredenen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Fleurop (contactformulier). De bestelling kan dan eventueel herplaatst of geannuleerd worden.
 • De activeringsmail wordt separaat verstuurd naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven. In deze activeringsmail staat het unieke ordernummer en (slechts) één activeringscode vermeld. Indien de activeringsmail 48 uur na verzending van de kaart niet is ontvangen op het e-mailadres van de klant, dient de Klant contact op te nemen met Fleurop (contactformulier).. 4.5. Voor reclamaties kan de Klant contact opnemen met Fleurop (contactformulier). Bij terechte klachten over de kaart, kan Fleurop deze dan - indien nodig - deactiveren en hiervoor kosteloos een nieuwe sturen, tenzij de niet of niet tijdige levering of beschadiging van de bloemenbon het gevolg is van omstandigheden buiten de wil en/of invloedsfeer van Fleurop. In het laatste geval zal aan de Klant de administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden, vooraf te betalen.
 • Teveel bestelde bloemenbonnen worden niet teruggenomen.


4. Betalingswijze

 • Een online bestelde bloemenbon kan via iDEAL, creditcard of PayPal worden betaald.
 • De betalingsprocedure dient eerst succesvol doorlopen te worden alvorens Fleurop de bloemenbon uitlevert.
 • Het geactiveerde tegoed is BTW vrij.


5. Aansprakelijkheid, Toepasselijk recht

 • Fleurop spant zich naar beste kunnen en vermogen in de geplaatste bestellingen correct en tijdig uit te leveren. De rechten en plichten van Klant bij onjuiste, niet of ontijdige uitlevering van een bestelde bloemenbon zijn beperkt tot het bepaalde in artikel 3. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid van Fleurop is uitgesloten. Voor indirecte schade, hoe ook genaamd, is Fleurop nimmer aansprakelijk.
 • Fleurop en de Fleurop bloemisten zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de bloemenbon. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld, zijn Fleurop en de Fleurop bloemisten ook niet aansprakelijk voor schade verband houdende met het -om welke reden dan ook- niet, niet tijdig en/of onvolledig gebruik kunnen maken van de bloemenbon.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden.

24 september 2015

Tulp

Iris

Pioenroos

Lelie

Scabiosa

Alstroemeria

Clematis

Zonnebloem

Vanda

Gerbera

Roos

Eustoma / Lisianthus

Dahlia

Distel

Margriet

Freesia

Bouvardia

Agapanthus

Hyacinth

Duizendschoon

Campanula

Nigelia

Monarda

Delphinium

Chrysant

Lavatera

Gladiool

Anthurium

Hortensia

Celosia